I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Polska Leśna Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą, jest dobrowolną i mającą osobowość prawną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej Członków.
 2. Izba zrzesza podmioty prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność usługową, produkcyjną, handlową, badawczą i szkoleniową związaną z gospodarką leśną.

§ 2

Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

 1. Izba zrzesza swoich Członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.
 2. Izba nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich Członków, a jej działalność nie może stanowić przeszkody w samodzielności Członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 4

 1. Siedzibą Izby jest miasto Błonie pod Warszawą.
 2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. Na terenie swojej działalności Izba nie przewiduje możliwości tworzenia oddziałów.

§ 5

 1. Izba ma prawo używania logo, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

II. Cele i zadania funkcjonowania Izby

 

§ 6

Do celów i zadań Izby należy:

 1. Działanie na rzecz poprawy sytuacji całego środowiska firm związanych z pracą w lesie, w tym prywatnych zakładów usług leśnych, dystrybutorów sprzętu leśnego i innych firm związanych z branżą leśną.
 2. Reprezentowanie interesów swoich Członków wobec Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, organów władzy oraz całego otoczenia.
 3. Prowadzenie wszechstronnej działalności w celu integracji Członków Izby.
 4. Zjednoczenie wszystkich środowisk związanych z branżą leśną.
 5. Wypracowanie wspólnego stanowiska branży leśnej w najważniejszych sprawach.
 6. Współpraca z innymi organizacjami branżowymi i środowiskami w celu wspólnego rozwiązywania wspólnych problemów.
 7. Wypromowanie w społeczeństwie informacji o działalności całej branży leśnej, w tym usługowych firm leśnych oraz publiczne nagłaśnianie ich roli i znaczenia. Działanie na rzecz dobrego wizerunek drwala i przedsiębiorcy leśnego.
 8. Wspieranie inicjatyw gospodarczych Członków Izby.
 9. Stworzenie i wdrożenie do stosowania wśród Członków Izby Kodeksu Etyki Firm Leśnych, określającego zasady etycznego prowadzenia biznesu leśnego.
 10. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
 11. Organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
 12. Organizowanie i udział w spotkaniach z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne
 13. Popieranie rozwoju leśnego kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowego pracowników.
 14. Wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej.
 15. Informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz       wyrażanie opinii o stanie       rozwoju gospodarczego w zakresie działania Izby.
 16. Opiniowanie i wpływ na treść aktów prawnych dotyczących branży leśnej.

§ 7

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń i doradztwa ekonomiczno – finansowego oraz organizacyjnego w zakresie związanym z działalnością gospodarczą Członków Izby.
 2. Opracowywanie analiz i raportów dotyczących działań związanych z rozwojem branży leśnej.
 3. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki leśnej w szczególności w zakresie funkcjonowania usługowych firm leśnych.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 1. Członkami Izby mogą być podmioty (osoby prawne, osoby fizyczne) prowadzące działalność gospodarczą, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce w zakresie lub na rzecz leśnictwa.
 2. Członkiem wspierającym może być organizacja lub osoba deklarująca finansowe i merytoryczne wsparcie dla celów Izby. Tytuł ten przyznawany jest przez Radę osobom fizycznym lub prawnym, które swoim działaniem lub finansowo wspierają cele IZBY. Członek wspierający nie ma prawa wyborczego ani prawa głosowania.

§ 9

 1. Członkowie – Założyciele Izby nabywają członkostwo z chwilą rejestracji Izby.
 2. Pozostali Członkowie przystępują do Izby na swój wniosek wraz z rekomendacją 2 Członków Wprowadzających z chwilą podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Radę Izby. Od uchwały Rady w tejże sprawie służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.
 3. Kandydat staje się Członkiem Izby po ogłoszeniu pozytywnej uchwały Rady lub uwzględnieniu odwołania przez Walne Zgromadzenie.

§ 10

Do praw Członków Izby należy:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby.
 2. Korzystanie ze szkoleń oraz doradztwa Izby.
 3. Uczestniczenie z głosem stanowiącym w obradach Walnego Zgromadzenia Izby.
 4. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Izby.
 5. Korzystanie z logo Izby lub znaku graficznego oraz używanie tytułu Członka Izby.

§ 11

Do obowiązków Członków Izby należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, treści uchwał oraz regulaminów organów Izby.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz innych świadczeń obowiązujących w Izbie ustalonych przez jej organy.
 3. Dbanie o dobre imię Izby.
 4. Udział w realizacji celów statutowych Izby.
 5. Przestrzegania zasad etyki zawodowej i norm rzetelnego postępowania.

§ 12

 1. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej ustala corocznie Walne

           Zgromadzenie Izby Gospodarczej w formie uchwały.

 1. Składki członkowskie płatne są do 31 stycznia danego roku a wpisowe do końca miesiąca po przyjęciu na członka Izby przelewem lub gotówką,
 2. W przypadku przystąpienia do Izby Gospodarczej w drugim półroczu roku kalendarzowego należna składka za dany rok stanowi połowę rocznej składki,
 3. W sytuacji odstąpienia Członka od Izby Gospodarczej w trakcie roku kalendarzowego zapłacona składka za dany rok nie podlega zwrotowi.

§ 13

 1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
  1. wykreślenia w związku z:
   - wystąpieniem z dniem złożenia pisemnej rezygnacji w tej kwestii,
   - utratą statutowych wymogów członkostwa,
   - zaprzestaniem opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po uprzednim wezwaniu do ich uregulowania.
  2. wykluczenia z Izby w przypadku naruszenia postanowień Statutu, świadomego działania na szkodę Izby oraz uchylania się od zobowiązań finansowych.
 2. Wykreślenie lub wykluczenie Członka z Izby następuje na podstawie uchwały Rady Izby. Przed podjęciem uchwały należy umożliwić Członkowi Izby zajęcie stanowiska.
 3. Wykluczonemu Członkowi służy prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Termin na odwołanie upływa w ciągu 1 miesiąca od daty wykluczenia.

IV Organy Izby

 

§ 14

Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 2. Rada Izby.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

  Członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybierają wszyscy Członkowie Izby na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. Kadencja tych organów Izby trwa 3 lata i wygasa z Walnym Zgromadzeniem powołującym w/w organy na nową kadencję. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie Organu Izby w trakcie trwania kadencji tj. w szczególności w przypadku złożenia rezygnacji lub śmierci Członka Organu Izby, Organ Izby uzupełnia swój skład w ten sposób, iż powołuje spośród Członków Izby osobę, która tymczasowo tj. do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby pełnić będzie brakującą funkcję w Organie Izby.

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane dalej w Statucie Zgromadzeniem jest najwyższym Organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
 2. Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Udział w Zgromadzeniu biorą wszyscy Członkowie Izby osobiście.
 4. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosowania osoby zaproszone nie będące Członkami Izby.

§ 16

 1. Zwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę raz w roku.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest w uzasadnionych przypadkach na mocy uchwały Rady, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby Członków.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.
 4. Składający wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien umieścić w nim propozycję porządku obrad.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad danego Zgromadzenia zwołujący zobowiązany jest powiadomić wszystkich Członków Izby na 30 dni przed jego terminem przez wysłanie im pisemnych zawiadomień tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną oraz zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej. Materiały na Zgromadzenie winny być przekazane przez Radę Członkom Izby na 7 dni przed planowaną datą Zgromadzenia.

§ 17

 1. Obrady Zgromadzenia otwiera Prezydent Izby lub Członek Rady, on też zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Izby otwarcie obrad i zarządzenie wyboru Przewodniczącego należy do Prezydenta Rady.
 2. Uchwały Zgromadzenia, z zastrzeżeniem punktu 3, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Izby w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych Członków w drugim terminie.
 3. Zgromadzenie w drugim terminie może być zwołane tego samego dnia, co Zgromadzenie w pierwszym terminie.
 4. Uchwały w sprawie zmian Statutu, rozwiązania Izby a także przeznaczenia jej majątku w przypadku podjęcia uchwały o jej rozwiązaniu podejmowane są przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 Członków Izby.
 5. Każdy z Członków ma w Zgromadzeniu 1 głos.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym jeżeli Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych.

§ 18

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie rocznych i wieloletnich kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Udzielanie absolutorium Prezydentowi i Członkom Rady na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Wybieranie i odwoływanie Prezydenta, Członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Uchwalanie Statutu Izby i jego zmian.
 6. Zatwierdzanie rocznego preliminarza finansowego Izby.
 7. Powoływanie w razie potrzeby oddziałów terenowych.
 8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Izby oraz o przeznaczeniu majątku Izby.
 9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów dotyczących spraw Członków.
 10. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia straty

§ 19

 1. Rada jest organem wykonawczym i reprezentującym Izbę.
 2. Rada składa się z 5-9 osób. Liczbę Członków Rady na daną kadencję określa Walne Zgromadzenie.
 3. W skład Rady wchodzą:
  1. Prezydent
  2. Członkowie Rady.
 4. Wybór Członków Rady w tym Prezydenta na kadencję dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród Członków Izby.
 5. Prezydent organizuje i prowadzi prace Rady Izby.
 6. Rada może wyłonić spośród siebie jednego lub dwóch Wiceprezydentów.
 7. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Członka Rady, jego rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu wyboru uzupełniającego Członka może dokonać Zgromadzenie w trybie zwykłym.
 8. W celu wykonywania swoich zadań każdy członek Izby ma prawo żądać od Dyrektora, a także pracowników Biura Izby, wszelkich sprawozdań, wyjaśnień oraz przeglądać dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku Izby.

§ 20

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w kwartale.
 2. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Izby, w innych miejscach wskazanych przez zwołującego lub na zasadzie telekonferencji lub wideokonferencji - za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Posiedzenie zwołuje Prezydent Rady lub co najmniej trzech Członków Rady.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady, przy obecności co najmniej połowy Członków. W razie równości głosów przeważa głos Prezydenta.
 5. Dopuszcza się oddawanie głosu Członka Rady na piśmie, także drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trakcie posiedzenia. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, gdy głosujący w ten sposób Członek Rady został powiadomiony o treści projektu uchwały.
 6. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście i nie dopuszcza się zastępstwa Członka Rady na posiedzeniu.

§ 21

Do kompetencji Rady należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Reprezentowanie Izby wobec organów administracji publicznej i innych podmiotów.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 4. Powoływanie ekspertów działających przy Izbie.
 5. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Izby oraz określanie zasad funkcjonowania Biura Izby.
 6. Prowadzenie promocji działalności Izby.
 7. Wyrażanie zgody na patronaty Izby, sponsoring, wykorzystywanie loga Izby czy udział Izby we wszelkich przedsięwzięciach.
 8. Opracowywanie planów działania Rady.
 9. Opracowywanie preliminarzy finansowych oraz projektu budżetu Izby.
 10. Zarządzanie majątkiem Izby.
 11. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, a także innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby.
 12. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o powołanie oddziałów terenowych.
 13. Nadzorowanie działalności oddziałów terenowych,
 14. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.
 15. Składanie corocznego sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby.

§ 22

Do ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Izby wymagane są podpisy dwóch Członków Rady, w tym Prezydenta lub co najmniej trzech Członków Rady.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem Izby.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu po wyborach wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku i zwoływane są przez Przewodniczącego.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie Członkami Rady. Członkiem komisji Rewizyjnej nie może być też Dyrektor Biura Izby ani etatowi pracownicy Biura Izby.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby.
 2. Przedstawianie Zgromadzeniu oceny działalności Rady oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi i Członkom Rady.
 3. Wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezydenta i Członków Rady.
 4. Przedstawianie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby.
 5. Badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby.
 6. Kontrola zarządzania majątkiem Izby.
 7. Ocena bilansu, rachunków zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby.
 8. Występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

§ 25

 1. Sąd Koleżeński jest organem rozstrzygającym sprawy sporne między Członkami Izby oraz sprawy naruszeń postanowień niniejszego Statutu.
 2. Sąd Koleżeński składa się od 3 do 5 członków.
 3. Sąd Koleżeński wybiera i odwołuje ze swego składu Przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Przewodniczącego.

§ 26

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Wydawanie opinii w sprawach związanych z naruszeniem postanowień Statutu,
 2. Rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy Członkami Izby lub pomiędzy Członkami Izby a Radą w sprawach członkowskich,
 3. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby skierowanych do Sądu.
 4. Składanie wniosków o wykluczenie z listy członków Izby z powodu naruszenia postanowień Statutu, lub świadomego działania na szkodę Izby.

§ 27

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia orzeczenia.

 

V Majątek Izby

 

§ 28

 1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości, własne środki finansowe, lokaty, udziały, fundusze i prawa.
 2. Środki, z których pokrywane są koszty działalności Izby stanowią:

- wpisowe,
- wpływy ze składek członkowskich,
- wpływy z pozostałych składek,
- przychody z majątku Izby,
- darowizny, spadki, dotacje.

 1. W przypadku rozwiązania Izby, majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przeznaczony zostanie do podziału między Członków Izby proporcjonalnie do wniesionych składek w ostatnich 5 latach.
 2. Sposób wyznaczenia likwidatora oraz szczegółowy sposób podziału majątku Izby zostanie określony uchwałą Zgromadzenia.

VI Postanowienia końcowe

 

§ 29

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.
 2. Statut niniejszy uchwalony został na Zebraniu Założycieli dnia 12 grudnia 2015 roku.

zapisz się

zostan-operatorem.jpg