Dziękujemy wszystkich Członkom PLIG, którzy wzięli udział w walnym zebraniu w dniu 25 czerwca pod Poznaniem.

25 czerwca w Baranowie pod Poznaniem odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej podsumowujące działalność Izby w roku 2016. W zebraniu, jak zawsze, mogli wziąć udział wszyscy chętni Członkowie PLIG. Na sali stawiło się ponad 50 osób, w tym cała dziewięcioosobowa Rada PLIG oraz reprezentanci wszystkich organów Izby.

Otwarcia obrad dokonał Mariusz Rakowski, prezydent PLIG. Zebranie prowadził Rafał Jajor, dyrektor biura PLIG, a protokołował Tomasz Dziedzic, członek Izby.

Sprawozdanie z działalności w 2016 roku złożyła Rada PLIG. W prezentacji działań Izby Rafał Jajor wymienił kilkadziesiąt spotkań, jakie PLIG zorganizował lub brał w nich udział. Podkreślił, iż archiwum korespondencji Izby zawiera już ponad 350 różnych listów, sama Izba wysłała już ponad 100 oficjalnych listów do rożnych instytucji.

Wśród postulatów PLIG przyjętych na początku działalności Izby, niektóre udało się już zrealizować, jak chociażby wprowadzenie przez DGLP zarządzenia o szlakach zrywkowych.

Rada PLIG zbierała się na posiedzeniach w omawianym okresie kilkukrotnie. Zawsze były to wielogodzinne narady. Kilka spotkań odbyto w drodze telekonferencji.

Dyrektor biura PLIG omówił działania Izby dotyczące dotacji dla zuli z UE. W tej sprawie na stronie Izby opublikowanych zostało już ok. 20 różnych informacji, dotyczących m.in. sytuacji w poszczególnych województwach. PLIG wziął też udział w kilku spotkaniach na ten temat, w tym w jednym w Ministerstwie Środowiska.

Omówione zostały inne działania Izby jak: interwencje w sprawach zgłaszanych przez Członków, sprawa kursów dla drwali, działania związane z kryzysem na rynku biomasy czy informacja o staraniach dotyczących zmniejszenia narzutów na paliwo kupowane przez przedsiębiorców leśnych.

Sporo miejsca poświęcono informacjom o działaniach PLIG związanych z nowelizowanymi przez DGLP katalogami pracochłonności prac leśnych. Na wniosek PLIG odbywają się w tej sprawie spotkania w Warszawie.

Omówiono też zorganizowane przez PLIG szkolenia (dwa z prawa zamówień publicznych i jedno z zarządzania kadrami) w których łącznie wzięło udział ponad 90 osób!

Jedną z ważniejszych informacji było niedawne wpisanie PLIG przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na „Listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej”. PLIG może teraz występować w KIO w imieniu Członków, takie uprawnienie przysługuje wyłącznie izbom gospodarczym. PLIG może odwoływać się od ogłoszenia o zamówieniu i od treści siwz.

PLIG wydał w 2016 roku broszurę informacyjną, rozesłaną do wszystkich członków, prowadzi też stale aktualizowane strony w internecie: www.izbalesna.pl i na Facebooku. Wysyłane są też regularnie komunikaty do Członków. O Izbie pojawiają się też informacje w mediach, zarówno branżowych jak i ogólnych, ogólnopolskich.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie informacji z działalności biura prawnego współpracującego z PLIG, które prowadzi sprawy PLIG oraz pomaga Członkom Izby. Mecenas Łukasz Bąk, w oparciu o doświadczenia w prowadzonych sprawach, omówił kwestie związane z problematyką zakładania konsorcjów. Wile miejsca poświęcił też uprawnieniu PLIG dotyczącemu odwołań w KIO. Tłumaczył, jak Członkowi PLIG mogą z tego uprawnienia korzystać.

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego złożył jego przewodniczący Krzysztof Szadziewicz. Sprawozdanie finansowe Izby omówił Ryszard Hrehorowicz, którego biuro obsługuje PLIG pod względem formalno-księgowym.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Kobiet PLIG złożyła Marta Ucinek, kierowniczka sekcji. W planach sekcji jest organizacja szkoleń i szereg innych aktywności mających na celu aktywizację Pań działających w branży.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Leszek Hoffman, który zaprezentował też zebrane w trakcie opracowywania sprawozdania głosy Członków PLIG dotyczące funkcjonowania Izby. Były wśród nich głosy chwalące działania PLIG, ale też zwracające uwagę na obszary, które można poprawić. Komisja, po analizie dokumentacji Izby, w tym jej dokumentacji finansowej zarekomendowała udzielenie absolutorium Członkom Rady PLIG.

Po odbytych głosowaniach uczestniczy zebrania przyjęli sprawozdania wszystkich organów PLIG i udzielili im absolutorium.

W dyskusji nad sprawami bieżącymi poruszono kilka kwestii, Walne zdecydowało o kierunkach działań PLIG w niektórych z nich.

Po trwających cztery godziny obradach wszyscy udali się na posiłek.

Szczegółowy protokół z zebrania zostanie rozesłany do Członków PLIG droga mejlową.

Notatkę sporządził: Rafał Jajor, dyrektor biura PLIG

zapisz się

zostan-operatorem.jpg