Polska Leśna Izba Gospodarcza będzie mogła korzystać ze środków ochrony prawnej w przetargach publicznych w imieniu swoich członków.

PLIG wystąpił do Prezesa UZP o wpisanie Izby na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. Prezes UZP podjął decyzję, o pisaniu PLIG na tę listę. Co to oznacza?

Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych  środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP.

PLIG będzie więc mógł się odwoływać w przetargach w imieniu swoich członków. Odwołania mogą dotyczyć jednak nie wyników przetargów, ale treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treśći specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

To bardzo ważne uprawnienie, które ma w branży leśnej wyłącznie Polska Leśna Izba Gospodarcza. Wiele problemów z przetargami na usługi leśne należy rozwiązywać już na etapie ogłoszenia przez nadleśnictwa zamówienia i opublikowania siwz. Teraz PLIG będzie mógł, w imieniu swoich członków, odwoływać się od treści ogłoszenia i siwz.

zapisz się

zostan-operatorem.jpg